1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ЕМ ЗОН” ЕООД, ЕИК 204038655, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Ботю Петков” бл. 84, вх. Е, ет. 2, ап. 4, наричано по-долу за краткост „Оператор” и клиентите, наричани по-долу „Клиенти”, на платформата за електронна търговия www.dildo.bg, наричана по-долу за краткост „dildo.bg”.

Чл. 2 (1) Настоящите Общи условия са задължителни за всички потребители на dildo.bg.

(2) Всяко използване на dildo.bg означава, че Клиентът се е запознал внимателно с настоящите Общи условия и се съгласява да ги спазва.

 1. ДАННИ ЗА ОПЕРАТОРА НА DILDO.BG

Чл. 3 (1) Информация за Оператора, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Оператора: „ЕМ ЗОН” ЕООД, ЕИК 204038655
 2. Седалище и адрес на управление: Република България,гр. София, ул. „Ботю Петков” бл. 84, вх. Е, ет. 2, ап. 4
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби, възражения и рекламации от потребителите: Република България,гр. София, ул. „Ботю Петков” бл. 84, вх. Е, ет. 2, ап. 4
 4. Данни за кореспонденция

А) Адрес: Република България,гр. София, ул. „Ботю Петков” бл. 84, вх. Е, ет. 2, ап. 4;

Б) Електронен адрес на контактна форма: 

В) E-mail: office.dildo@gmail.com

Г) Телефонен номер: +359 878 69 69 10

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 4 На уеб адрес www.dildo.bg се поддържа уеб базирана платформа за електронна търговия, чрез която Операторът предоставя стоки за продажба, и в която Клиентите имат възможност:

А) да извършват регистрация и създаване на профил;

Б) да преглеждат характеристиките на стоките, цените и условията за доставка на стоките, предлагани от Оператора на dildo.bg;

В) да сключват с Оператора договори за покупко-продажба на стоки;

Г) да получават информация за новите стоки, предлагани от Оператора на dildo.bg;

Д) да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Оператора на dildo.bg;

Е) да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на Платформата;

Ж) да упражняват правото си на отказ, съгласно тези Общи условия и когато е приложимо, съгласно Закона за защита на потребителите.

 

 1. СЪГЛАСИЕ

Чл. 5 (1) Всяко лице може да използва предоставените от Платформата ресурси и услуги при спазването на настоящите Общи условия;

(2) Публикуването на настоящите Общи условия, описанието на стоките и цените е публична покана за сключване на договор за продажба от разстояние при условията на настоящите Общи условия.

(3)С натискането на виртуалния бутон „Поръчване” след клетката „Прочетох и се съгласявам с общите условия за ползване на сайта”, Клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е навършил 18-годишна възраст, запознат е с настоящите Общи условия и приема да закупи избраните от него стоки при действащите условия.

Чл. 6( 1) Всяко отделно заявление за покупка, отправено от Клиента, чрез Платформата www.dildo.bg до Оператора се счита за отделен договор, сключен от разстояние.

(2) Договорът се счита сключен след авторизация на плащането или с извършване на потвърждение на поръчката, по начина описан в чл. 10 от настоящите Общи условия, в случай на плащане при доставка.

(3) При посочени неверни адрес и/или телефон в заявлението за закупуване на стоки в чрез dildo.bg не възниква задължение за Оператора за изпълнение на поръчката.

(4) Приема се, че всеки Клиент, финализирал поръчка, чрез интерфейса на dildo.bg или чрез посочения телефонен номер за закупуването на стока/ и, се е запознал с настоящите Общи условия и е заявил желанието си за обвързване с тях.

 

 1. ЦЕНИ

Чл.7(1) Всички цени, публикувани в dildo.bg са окончателни, като същщите са в български лева с начислена ставка ДДС.

(2) Указаните цени на отделните стоки са за единично количество или единична опаковка и не включват разходите за доставка.

(3) Дължимата от Клиента цена е посочена в поканата за закупване на стоки към момента на извършване на заявлението за покупка на същата по начина, описан в настоящите Общи условия.

 

 1. ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 8(1) Цената по чл. 7 може да бъде заплатена по някой от следните начини:

А) В брой, при получаване на стоката(наложен платеж, чрез пощенски паричен превод) Разписката, издадена от куриера е документ, удостоверяващ покупката и служещ като касов бон.

Б) По банков път на посочената в електронното уведомително писмо, при финализиране на поръчката, банкова сметка.

 

VII ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Чл.9 (1) Всички продукти, поръчани чрез dildo.bg, които в момента на заявяване на поръчката са в наличност ще бъдат доставени до посочения от Клиента адрес, в срокът, посочен в чл. 13 от настоящите Общи условия, който започва да тече от получаване на изрично потвърждение на заявената поръчка, предоставено по телефона пред служител на dildo.bg.

(2) След натискане на бутона „Поръчване” в dildo.bg, Клиентът получава електронно писмо с информация за поръчката по електронна поща, която е попълнил в заявлението.

(3) В рамките на 24 часа след финализиране на поръчката служител на dildo.bg се свързва с Клиента чрез телефонно обаждане на посочения в заявлението телефонен номер, с цел потвърждение на направената поръчка, уточняване на адреса за доставка, крайната цена на поръчката и срока за изпълнението ѝ.

(4) След изрично потвърждаване на поръчката, направено по начина описан в предходната алинея, договорът се счита за сключен и започва да тече срока за изпълнение на поръчката по чл. 13.

 

VIII. ОТКАЗ ОТ ЗАЯВЕНА ПОРЪЧКА

Чл. 10(1) Клиентът може да направи отказ от поръчката си по телефона при обаждане от Оператора за нейното потвърждаване, като изрично заяви това свое желание.

(2) Отказът може да бъде направен и преди получаване на обаждането за потвърждение по описаните в чл. 3 Данни за кореспонденция.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 11(1) Операторът се задължава:

А) да предаде на Клиента заявените за покупка стоки и да прехвърли правото на собственост;

Б) да достави в срок заявената поръчка

В) да предостави на Клиента актуална информация за статуса на поръчката при изрично отправено запитване.

Чл. 12(1) Клиентът се задължава:

А)да не подава фиктивни заявки или друга подвеждаща информация;

Б)да посочи точен и валиден телефонен номер и адрес за доставка;

В)да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице, в случай, че не е оправомощен за това;

Г) да заплати цената на стоката;

Д) да заплати разходите по доставка, в случай, че такава се дължи;

Е) да съдейства за извършване на доставката;

Ж) да приеме доставката;

 

 1. ДОСТАВКА

Чл. 13(1) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок от 5 работни дни.

(2) Срокът за доставка по ал. 1 започва да тече от успешното потвърждение на поръчката по начина, предвиден в чл. 9 или от първият работен ден след извършване на плащане при избрана опция за плащане “Банков превод”.

(3) Доставката се извършва от куриерска фирма, като Клиентът може да избере с кой куриер да се извърши доставката от предвидените опции в раздел “Чекаут”, при финализиране на поръчката.

(4) Операторът се задължава да опакова поръчката в дискретна опаковка, съобразно вида на стоката.

(5) Цената на доставката се определя от куриерската фирма, съобразно нейната ценова листа.

(5) Доставката на поръчки на стойност над 59лв. е безплатна за Клиента.

 

 1. ИЗЧЕРПАН ПРОДУКТ

Чл. 14 (1) В случай, че поръчаната от Клиентът стока е изчерпана, Операторът се задължава да информира Клиента до изтичане на работния ден, следващ деня на финализиране на поръчката, с конкретна информация за евентуално необходимо удължаване на срока за доставка или с възможност Клиента да направи отказ от заявената поръчка.

 

XII. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

Чл. 15 (1) Заявените продукти се предават на Клиента от служител на избраната от него  куриерска фирма, която извършва доставката лично на Клиента или на оправомощено лице.

(2) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за приемане на стоката, Операторът се освобождава от задължение да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като се задължава да поеме всички допълнителни разходи по доставката. Започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението.

(3) При системно (2 или повече пъти) възпрепятстване на получаването на стоката от страна на клиента, Операторът си запазва правото да откаже изпълнение на следваща поръчка, освен при предварително извършено заплащане. 

 

XIII. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Чл. 16 (1) Клиентът има право на отказ от сключен договор при едно от следните условия:

А) доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед;

Б) при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;

(2) След получаване на стоката Клиентът има право да поиска връщането ѝ при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновения преглед на същата.

(3) Вън от гореописаните хипотези, в случай че Клиентът не е удовлетворен от доставените продукти, които е закупил от dildo.bg, има право, без да посочва конкретна причина в срок от 14 календарни дни от получаване на доставката да се откаже от сключения договор и да върне закупените продукти във вида (количество и качество, включително и получените рекламни материали и/или подаръци към тях), в който са били доставени. Операторът е длъжен да възстанови получената сума от Клиента в срок не повече от 14 календарни дни от упражняването на правото на връщане.

(4) При упражняване на правото на отказ от сключен договор Клиентът следва да уведоми Оператора за желанието си да върне закупената стока по един от начините посочени в чл. 3 от настоящите Общи условия.

(5) За упражняване на правото на отказ от сключен договор Клиентът следва да изпрати доставените продукти, съгласно ал. 4 на настоящия член, за собствена сметка и със спедиторът, с който е получил поръчката си на адрес: гр. София, ул. „Ботю Петков” бл. 84, вх. Е, ет. 2, ап. 4.

(6)За упражняване на правото си на отказ от сключен договор, Клиентът следва да предостави на Оператора документът, удостоверяващ покупката (фактура, при извършено плащане по банков път или чрез PayPal или разписка, издадена от куриера при извършено плащане в брой при доставка, чрез пощенски паричен превод)

(7) Операторът се задължава да възстанови сумата на поръчката, за която е упражнено правото на отказ от сключен договор. Операторът възстановява сумата на Клиента по банков път по посочена от него банкова сметка или чрез пощенски паричен превод след получаване на върната стока и след като се увери, че върната стока съответства на изпратената, съобразно количество и качество и с неразрушена опаковка.

(8) Клиентът няма право на отказ от сключен договор, в случай че е употребил стоката или, в случай че стоката е разопакована и тя не може да бъде върната поради здравни / хигиенни съображения.

(9) Не се приема отказ от покупката, която е изпълнена съгласно индивидуалните предпочитания на Клиента, на стоки с кратък срок на годност, както и в останалите хипотези на чл. 57 от ЗЗП, в това число:

А) Секс играчки, които са в запечатана опаковка/ кутия, ако тя е била отваряна. Такива продукти не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената и защита на здравето, съгласно чл. 57, ал. 1, т. 5 Закон за защита на потребителите. Изключение правят продуктите, за които е констатирано, че са дефектни и повредени.

Б) Козметични продукти, които са били разопаковани. Такива продукти не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената и защита на здравето, съгласно чл. 57, ал. 1, т. 5 Закон за защита на потребителите. 

В) Бельо, което е било използвано или на което са премахнати хигиенните лентички или кутията и/или етикетите са нарушени или напълно отсъстват.

(10) Операторът не носи отговорност за предоставени от Клиента невалидни или неправилно попълнени лични данни, адрес, номер на банкова сметка и други, предоставени чрез заявлението за сключване на договор с Оператора чрез dildo.bg, в Приложение 1 към настоящите Общи условия: Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора за покупка или пред служител на Оператора.

 

XIV. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 17 (1) Операторът полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, съобразно одобрената Политика за защита на лични данни, достъпна на следната страница: Линк

 

 1. РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18 (1)Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните има право да развали договора с писмено предизвестие, изпратено по електронна поща, отправено преди или най-късно с получаване на потвърждението по чл. 9 от настоящите Общи условия.

 

XVI. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 19 (1) Операторът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия, по причина за която не може да му се вмени вина и за забавено или неточно изпълнение на доставката по причина, зависеща от куриера, на който е възложено извършването ѝ.

 

XVII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 20 (1) Всички права на интелектуалната собственост върху елементите и съдържанието на dildo.bg, принадлежат на Оператора, включително, но не само: текстове, описание на продукти, графика, изображения, лого и други подобни.

 

XVIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.21 (1) За всичко неуредено и от настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл 22 (1) Страните по договора се съгласяват, че при възникване на спор ще се опитат да намерят задоволително споразумение, което да удовлетворява интересите и на двете страни. В случай, че не се постигне такова, спорът ще бъде решен от компетентния съдебен орган. 

 

Приложение № 1 Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора за покупка. Изтегляне